Gebruikersvoorwaarden huren mobiliteitsdiensten

REISinformatiegroep B.V. (hierna: “REISinformatiegroep” of “9292”) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 808840526 en exploiteert een mobiele applicatie waarmee geregistreerde klanten, vervoer kunnen plannen en mobiliteitsdiensten kunnen afnemen bij aangesloten mobiliteitspartners.

REISinformatiegroep maakt gebruik van deze Gebruikersvoorwaarden. Acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden geschiedt tijdens het boekingsproces in de mobiele applicatie, door het vakje “Akkoord” aan te vinken voorafgaand aan het voltooien van uw boeking. Zonder akkoord kunt u niet volledig gebruikmaken van de diensten van 9292. U kunt dan reizen plannen, maar niet gebruik maken van de mobiliteitsdiensten.

Artikel 1: Definities

Account

Het persoonlijke account van de klant dat de mogelijkheid biedt zijn gegevens in te zien, te wijzigen en van de dienst gebruik te maken.

App

De 9292 app en MeerPlus app (hierna: “de app”) zijn mobiele applicaties van REISinformatiegroep. De app dient als toegangsmiddels voor het kopen, reserveren en huren van diensten via aangesloten mobiliteitsaanbieders, voor zover dat technisch mogelijk is.

Dienst

De diensten die 9292 verleent aan de klant waarmee de klant door de terbeschikkingstelling van de app, mobiliteitsdienst en vervoermiddel, een on-demand mobiliteit wordt geboden.

Huur

De periode waarin de klant het vervoermiddel huurt.

Huurovereenkomst

De overeenkomst gesloten tussen 9292 en de klant, die voortvloeit uit de Raamovereenkomst en die de huur van een vervoermiddel nader regelt.

Huurtijd

De tijd tussen de start van een huur en het einde van een huur, die per Huurovereenkomst wordt berekend.

Klant

Een natuurlijk persoon, een entiteit of vennootschap (de laatste twee hierna gezamenlijk te noemen “Zakelijke klanten”) die met succes en naar behoren geregistreerd is bij 9292 en een geldige Raamovereenkomst met 9292 heeft gesloten.

Mobiliteitsaanbieders

Aanbieders van mobiliteitsdiensten waarmee 9292 een overeenkomst, direct of indirect, mee heeft gesloten om aan te kunnen bieden in de app. De thans aangesloten mobiliteitsaanbieders zijn nader gespecificeerd in deze Algemene Voorwaarden en kunnen wijzigen.

Mobiliteitsdienst

De diensten die 9292 verleent aan de klant waarmee de klant toegang krijgt tot het openbaar vervoer, deelfietsen, deelscooters, deelauto’s, parkeerfaciliteiten en andere mobiliteitsoplossingen.

Raamovereenkomst

De overeenkomst gesloten tussen 9292 en de klant, waarbij de klant gebruik kan maken van de app. De Raamovereenkomst ontstaat door het maken van een account en het daarbij accepteren van de Algemene Voorwaarden.

Vervoermiddel

Vervoermiddel dat wordt ingezet in het kader van de dienst.

Artikel 2: Registratie & Account

 1. Het toegangsmiddel voor het kopen, reserveren en huren van mobiliteitsdiensten via aangesloten mobiliteitsaanbieders is de app waarbij dient te worden ingelogd op het account.
 2. Het is de klant niet toegestaan om meerdere accounts aan te maken.
 3. Om de mobiliteitsdienst te kunnen reserveren, huren en gebruiken dient de klant over een mobiele telefoon te beschikken die voldoet aan de technische eisen voor de app. Bij het downloaden van de app wordt automatisch gecontroleerd of de mobiele telefoon aan de benodigde vereisten voldoet. 9292 garandeert geen compatibiliteit. De verantwoordelijkheid ligt bij de klant voor de mogelijkheid van mobiele datacommunicatie en de eventuele kosten die zijn of haar provider berekent voor de gegevensoverdracht zijn voor rekening van de klant.
 4. Het is verboden om de (toegang tot de) app met IT-methoden uit te lezen, te kopiëren of te manipuleren. Een dergelijke inbreuk en de poging ertoe leidt primair tot uitsluiting van de app en alle kosten van de inbreuk bij eventuele, daaruit voortkomende schade zijn voor rekening van de klant.
 5. De klant is verplicht om ongeregeldheden betreffende het account c.q. de app onverwijld aan 9292 te melden via de klantenservice, zodat 9292 passende maatregelen kan treffen en misbruik kan voorkomen. De klant wordt via e-mail geïnformeerd over de genomen maatregelen.
 6. De klant is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de persoonlijke inloggegevens en zal deze nimmer doorverkopen, overdragen, uitlenen of anderszins door derde(n) laten gebruiken. 9292 wijst in dat kader iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.
 7. 9292 heeft het recht een registratie, om welke reden dan ook, te weigeren.

Artikel 3: Reserveren, aangaan en beëindiging Huurovereenkomst

 1. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst kunnen geactiveerde klanten middels hun account via de app een reservering plaatsen voor een voorgenomen huur. Een reservering voor een huur is pas definitief na de bevestiging door 9292. Iedere bevestigde huur leidt tot een separate Huurovereenkomst onder toepasselijkheid van de Raamovereenkomst en deze Gebruikersvoorwaarden.
 2. De maximale huurtijd van een vervoermiddel per Huurovereenkomst is 1 (een) dag (vierentwintig uur). 9292 of de mobiliteitsaanbieder namens 9292, is gerechtigd om een Huurovereenkomst te beëindigen als de maximale huurtijd is overschreden.
 3. De huur begint met het sluiten van de Huurovereenkomst en eindigt wanneer klant de verhuurtransactie conform het bepaalde in artikel 10 behoorlijk heeft beëindigd of wanneer 9292 of de mobiliteitsaanbieder namens 9292 de Huurovereenkomst heeft beëindigd.
 4. De klant is verplicht om het vervoersmiddel voor het rijden te controleren op zichtbare gebreken, beschadigingen en ernstige verontreinigingen en aan 9292 te melden via de klantenservice. De klantenservice zal de aard en ernst van de gebreken, beschadigingen en/of verontreiniging beoordelen. Om de schade te kunnen toerekenen aan de veroorzaker moet de melding worden gedaan voordat het slot wordt ontgrendeld of motor wordt gestart. De klant is verplicht om de betreffende gegevens volledig en waarheidsgetrouw te melden. 9292 is bevoegd om het gebruik van het vervoersmiddel te verbieden, indien 9292 dat nodig acht (bijvoorbeeld indien de veiligheid tijdens de rit in het geding lijkt te zijn).
 5. 9292 is bevoegd om het vervoersmiddel in overleg met de klant op elk gewenst moment terug te nemen en door een vergelijkbaar vervoersmiddel te vervangen.

Artikel 4: Rijbevoegdheid, verificatie rijbewijs

 1. Voor sommige mobiliteitsaanbieders is een rijbewijs nodig. Hiervoor zal 9292 een validatie doen. Voor deze diensten geldt dat klant:
  a) Tenminste een minimumleeftijd heeft van 18 jaar en ten minste 1 (een) jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs;
  b) Een geldig rijbewijs heeft voor het besturen van een personenauto (B) of een bromfiets (AM) in Nederland te hebben;
  c) Te allen tijde een geldig rijbewijs bij zich dient te hebben tijdens de huur van het vervoersmiddel;
  d) Voldoet aan alle eventueel in hun rijbewijs opgenomen voorwaarden en beperkingen. 
 2. 9292 accepteert enkel rijbewijzen na (elektronische) verificatie.
 3. Als na verificatie blijkt dat mogelijkerwijs sprake is van fraude, doet 9292 hiervan aangifte bij de politie.
 4. Direct na intrekking of verlies van het rijbewijs vervalt de rijbevoegdheid voor het vervoersmiddel voor de duur van het verlies of de intrekking. Hetzelfde geldt voor de duur van een rijverbod. Klant dient intrekking of beperkingen van hun rijbevoegdheid, rijverboden die ingaan of een tijdelijke inbeslagname of tijdelijke opschorting van hun rijbewijs direct aan 9292 te melden.

Artikel 5: Tarieven, betalingsvoorwaarden

 1. De klant stemt ermee in om de prijzen te betalen tegen het tarief dat van toepassing is op het moment van aanvang van de Huurovereenkomst. Alle tarieven en vergoedingen worden vermeld in het geldende tarievenoverzicht zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Dit zijn de definitieve prijzen inclusief de alsdan geldende BTW. Huurtijd wordt afgerond naar hele minuten.
 2. 9292 is gerechtigd om het verschuldigde bedrag voor de huur, boetes en schade, al hetgeen verschuldigd onder deze Huurovereenkomst, te incasseren van de creditcard of bankrekening van de klant.
 3. Betaling is verschuldigd na afloop van de Huurovereenkomst. Betalingen geschieden volgens de in de app gekozen betaalwijze. Klant is verplicht om ervoor te zorgen dat de (bank-)rekening of creditcard waarop de afschrijving of de (SEPA) incasso plaatsvindt, of een andere geselecteerde betaalwijze, voldoende dekking biedt en op naam staat van klant of de op de 9292 bekend zijnde zakelijke gegevens (in geval het klant is toegestaan gebruik te maken van een zakelijke creditcard voor de betaling van een huur).
 4. Indien het afgeschreven bedrag door de bank wordt teruggevorderd door een reden die is toe te rekenen aan klant, dan komen de betreffende bankkosten voor rekening van klant.
 5. Om creditcardfraude tegen te gaan, behoudt 9292 zich te allen tijde het recht voor (veiligheids)controles uit te voeren. Verder kan 9292 nagaan of op het moment van opgeven van de gegevens van de creditcard, de creditcard bij de uitgevende instelling is geregistreerd op naam van de klant, geregistreerd staat als verloren, gestolen, vervallen en/of de bestedingslimiet toereikend is voor de voorgenomen reservering. Indien uit deze controles een verdenking van misbruik voortvloeit, dan is 9292 gerechtigd haar verplichtingen onder de raam/Huurovereenkomst op te schorten en te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Als daadwerkelijk blijkt dat er mogelijk sprake is van fraude, dan doet 9292 hiervan aangifte bij de politie.
 6. In geval en zolang klant enige betalingsverplichting jegens 9292 niet of niet tijdig nakomt, is 9292 gerechtigd om haar verplichtingen onder de raam/Huurovereenkomst op te schorten.
 7. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. In geval van niet of te late betaling door klant worden incassokosten berekent conform artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012.

Artikel 6: Algemene verplichtingen van de klant/verboden

 1. De klant is verplicht om:
  a) Het gehuurde vervoermiddel als een goed huisvader met zorg te gebruiken en zich in het bijzonder te houden aan de gebruikshandleiding van de fabrikant (zie app), de rijvoorschriften en de voorgeschreven maximale toerentallen en snelheden;
  b) Schades aan het vervoermiddel en/of (ernstige) verontreinigingen onmiddellijk door te geven aan de 9292 klantenservice;
  c) Het vervoermiddel bij (tussentijds) einde van gebruik via de app te vergrendelen;
  d) Ervoor te zorgen dat het vervoermiddel uitsluitend in een verkeers- en bedrijfsveilige toestand wordt gebruikt;
  e) Het vervoermiddel te retourneren in de staat waarin het ontvangen is. Gebreken en schades dient de klant bij aanvang van de huur bij 9292 te melden, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt het vervoermiddel in goede en deugdelijke staat ontvangen te hebben.
  f) Te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen in samenhang met het gebruik van het vervoermiddel, in het bijzonder op grond van de geldende verkeerswetgeving.
 2. Het is de klant verboden:
  a) Het vervoermiddel te besturen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Er geldt een strikt alcoholverbod en dus een maximumpromillage van 0,0;
  b) Het vervoermiddel te gebruiken voor crosscountry ritten, motorsportevenementen of enige vorm van racen;
  c) Het vervoermiddel te gebruiken of parkeren op onverharde wegen en privéterreinen;
  d) Het vervoermiddel te gebruiken voor voertuigtesten, rijlessen of voor commercieel vervoer van personen;
  e) Het vervoermiddel te gebruiken voor het vervoer van licht ontbrandbare, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen voor zover deze de normale huishoudelijke hoeveelheden significant overschrijden.
  f) Met het vervoermiddel voorwerpen of stoffen te vervoeren die vanwege hun aard, formaat, vorm of gewicht de rijveiligheid in gevaar brengen of het interieur zouden kunnen beschadigen;
  g) Het vervoermiddel te gebruiken voor het plegen van delicten;
  h) Het vervoermiddel te vervuilen;
  i) Meer passagiers vervoeren dan het aantal dat is toegestaan;
  j) Eigenmachtig reparaties of aanpassingen aan het vervoermiddel uit te voeren of te laten uitvoeren;
  k) Kinderen of peuters te vervoeren;
  l) Met het vervoermiddel buiten Nederland te gaan;
  m) Het vervoermiddel door anderen te laten besturen dan de klant die de Huurovereenkomst heeft gesloten. 
 3. Het gebruik van het vervoermiddel en bijbehorende accessoires is volledig voor rekening en risico van de klant. 

Artikel 7: Ongevallen, schade en/of gebreken aan of verlies van vervoermiddelen

 1. Ongevallen, diefstal, schades en gebreken die tijdens de huur optreden, moeten door de klant onmiddellijk worden doorgeven aan de klantenservice van 9292.
 2. De klant moet ervoor zorgen dat alle ongevallen of diefstal waarbij het vervoermiddel betrokken is worden gemeld aan en geregistreerd door de politie. Als de politie weigert de details van een ongeluk te registreren dan dient de klant dit onmiddellijk te melden aan de klantenservice van 9292 en bewijs daarvan te leveren. In een dergelijk geval dient de klant de verdere procedure te bespreken met de klantenservice en haar instructies op te volgen. De procedure geldt ongeacht of het ongeval door de klant of een derde is veroorzaakt. De klant mag zich pas verwijderen van de plek van het ongeval of diefstal nadat:
  a) Het verwerven van de gegevens van het ongeluk of diefstal door de politie is afgerond, of, indien dit niet mogelijk is, nadat de klantenservice van 9292 hiervan op de hoogte is gebracht in overeenstemming met, en
  b) Overlegd is met 9292 en eventuele maatregelen voor de bescherming van bewijzen en schadebeperking zijn genomen, en
  c) Het vervoermiddel, in geval van een ongeval, is overdragen aan een takelbedrijf, of na afspraak met 9292 anderszins veilig is geparkeerd of door de klant is verplaatst.
 3. De klant mag in het geval van een ongeval waarbij het vervoermiddel betrokken was, geen aansprakelijkheid aanvaarden of een vergelijkbare verklaring afgeven. Legt de klant niettemin een verklaring af waarbij aansprakelijkheid wordt aanvaard, dan geldt deze alleen voor de klant persoonlijk. Noch 9292, noch mobiliteitsaanbieder en (haar) verzekeraars zijn gebonden aan deze verklaring of toezegging.
 4. Ongeacht of een ongeval of diefstal door klant of een derde is veroorzaakt, zal na de melding van het ongeval of diefstal aan de klant een schadeformulier beschikbaar worden gesteld. Doorgaans aanwezig in het vervoermiddel. Dit schadeformulier dient de klant volledig binnen 7 dagen aan 9292 te retourneren. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke schademelding door 9292 is ontvangen, dan kan het ongeval of diefstal niet door de verzekering in behandeling worden genomen. 9292 heeft het recht in dit geval alle aan het ongeval of diefstal gerelateerde kosten en schade aan personen, voorwerpen en voertuigen ten laste van de klant te brengen.
 5. Schadevergoedingen in verband met schades aan het vervoermiddel komen in alle gevallen toe aan 9292 en voor zover vereist cedeert de klant de vordering tot schadevergoeding aan 9292. Als deze vergoedingen door de klant zijn ontvangen, dan dient de klant deze zonder daartoe een verzoek te hebben ontvangen aan 9292 te betalen.
 6. Op verzoek van 9292 zal de klant te allen tijde de exacte plaats van het vervoermiddel meedelen en inspectie van het voertuig mogelijk maken.
 7. Indien een vervoermiddel wordt verwijderd door een publieke en/of private autoriteit als gevolg van het niet deugdelijk, illegaal en/of gevaarlijk parkeren en/of stallen van een vervoermiddel, zijn alle kosten volledig voor rekening van de klant.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van 9292

 1. Voor zover toegestaan binnen dwingend (consumenten)recht is 9292 niet aansprakelijk jegens de klant, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (leidinggevenden van) 9292.
 2. 9292 kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de door de klant of zijn passagiers in, op of aan een vervoermiddel achtergelaten voorwerpen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van de klant, boetes, uitsluiting van gebruik

 1. De klant is jegens 9292 aansprakelijk voor schade geleden door 9292 als gevolg van het niet nakomen van enige verplichting uit hoofde van de Raam/Huurovereenkomst.
 2. De klant is jegens 9292 aansprakelijk voor schade die hij heeft toegebracht of veroorzaakt. Dit omvat – zonder uitputtelijk te zijn – diefstal van, schade aan of verlies van het vervoermiddel en accessoires. In geval van aansprakelijkheid van de klant zonder of niet volledige verzekeringsdekking is de klant aansprakelijk voor het niet verzekerde deel en vrijwaart de klant 9292 tegen alle vorderingen van derden.
 3. Bij een ongeval door eigen schuld van de klant strekt de aansprakelijkheid van de klant zich ook uit tot de bijkomstige schade, zoals deskundigenkosten, wegsleepkosten, waardevermindering, kosten door gederfde huurinkomsten, lagere trede voor de verzekeringspremie en administratieve kosten.
 4. De vervoersmiddelen zijn door 9292 of mobiliteitsaanbieder verzekerd. De hoogte van het eigen risico per schadegeval of diefstal en de bijbehorende voorwaarden staan vastgelegd in het tarievenoverzicht.
 5. Het in enig geval toepasselijke eigen risico dient door klant op eerste verzoek aan 9292 te worden voldaan.
 6. De klant is jegens 9292 aansprakelijk voor de gevolgen van verkeersovertredingen of delicten die het vervoermiddel begaan zijn. De klant zal alle daaruit ontstane boetes en kosten betalen en vrijwaart 9292 volledig tegen eventuele vorderingen van derden. Voor de verwerking van verkeersovertredingen (waarschuwingen, kosten, boetes, etc.) dient de klant voor elke gebeurtenis een verwerkingsvergoeding aan 9292 te betalen. De hoogte van de verwerkingskosten worden gespecificeerd in het van toepassing zijnde tarievenoverzicht.
 7. In geval de klant een ongeluk veroorzaakt buiten het werkgebied dan zal de klant de kosten dragen die voortvloeien uit de retournering van het vervoermiddel naar het werkgebied na voltooiing van reparaties.
 8. De klant is verantwoordelijk voor het beëindigen van de huur binnen het werkgebied. Indien de klant het vervoermiddel ‘leeg rijdt’ (d.w.z. geen batterijcapaciteit meer heeft) en op dat moment buiten het werkgebied is, dan zal de klant 9292 hierover per direct informeren. De mobiliteitsaanbieder zal het vervoermiddel zo spoedig mogelijk transporteren naar het werkgebied. De klant zal aan 9292 hiervoor een vergoeding betalen conform het tarievenoverzicht.
 9. De klant zal een boete betalen in overeenstemming met het vergoedingenbeleid als hij een ander dan hemzelf het vervoermiddel laat gebruiken, onverminderd het recht van 9292 om schadevergoeding te vorderen.
 10. Bij schending van de Raamovereenkomst en/of Huurovereenkomst kan 9292 het betreffende account tijdelijk of definitief met onmiddellijke ingang deactiveren. Deze uitsluiting wordt per email aan de klant meegedeeld.

Artikel 10: Beëindiging van de huur

 1. Als de klant de huur wilt beëindigen, dan is hij verplicht:
  a) het vervoermiddel naar behoren en met inachtneming van de verkeersregels te parkeren op een niet betaalde parkeerplaats in de openbare ruimte;
  b) de huur niet te beëindigen op particulier terrein of een bedrijfsterrein (bijv. parkeergarages, achtertuinen). Het verbod geldt ook voor parkeerplaatsen voor klanten van winkelcentra, supermarkten, restaurants etc. Het vervoermiddel dient te allen tijde voor iedereen toegankelijk te zijn.
 2. De huurperiode kan alleen worden beëindigd:
  a) Wanneer het vervoermiddel zich binnen de grenzen van het werkgebied bevindt. De grenzen van het werkgebied kunnen online in de app worden bekeken. Het display in de app wordt gebruikt voor oriëntatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
  b) Indien op de locatie van het vervoermiddel een mobiele telefoon/dataverbinding kan worden verkregen. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient het vervoermiddel door de klant elders te worden geparkeerd.
 3. Het einde van een huurproces wordt geïnitieerd wanneer de klant het huurproces beëindigt via de app. Wanneer het vervoermiddel het einde van het huurproces heeft bevestigd door het centrale vergrendelsysteem te vergrendelen, is de huurperiode daadwerkelijk beëindigd. Indien de klant het vervoermiddel verlaat, terwijl de huurperiode niet beëindigd is of indien niet aan het bepaalde in artikel 10 lid 1 en 2 van deze voorwaarden is voldaan, dan loopt de huur door ten laste van de klant.
 4. Als de huur niet kan worden beëindigd, dan is de klant verplicht dit onverwijld te melden aan 9292 en bij het vervoermiddel te blijven tot de 9292 klantenservice heeft beslist over de verdere gang van zaken. Eventuele extra ontstane huurkosten worden na controle door 9292 aan de klant terugbetaald, als de klant niet in gebreke is. Een klant is bijvoorbeeld in gebreke indien het vervoermiddel een beëindiging van de huurperiode niet toestaat omdat het vervoermiddel zich buiten het werkgebied bevindt of niet is uitgecheckt via de app.
 5. Bij een ongeval waardoor het vervoermiddel niet meer kan rijden, eindigt de huurperiode in ieder geval bij de overdracht van het vervoermiddel aan het takelbedrijf.

Artikel 11 : Koop/overeenkomst op afstand

 1. De klant geeft bij het aangaan van de Huurovereenkomst de uitdrukkelijke instemming ex. art. 6:230p sub d dat met de nakoming is begonnen. Bij het aangaan van de Huurovereenkomst erkent de klant dat de Huurovereenkomst na het beëindigen van de Huurovereenkomst ex. art. 11 volledig door 9292 is nagekomen. Klant doet hierbij de uitdrukkelijke verklaring ex. art. 6:230p sub d dat zij afstand doet van het ontbindingsrecht nadat de Huurovereenkomst is uitgevoerd.

Artikel 12 : Intellectueel Eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en/of auteursrechten, ten aanzien van de website en app en de hierop geplaatste content, zoals teksten, artikelen, afbeeldingen, foto’s, namen, logo’s en iconen, komen exclusief toe aan 9292 en/of haar licentiegevers. Indien u verdergaand gebruik wenst te maken van deze intellectuele eigendomsrechten, dan kunt u voor een licentie contact opnemen met 9292. 9292 en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.

Artikel 13 : Uw gegevens

 1. 9292 neemt privacy zeer serieus en behandelt persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In de privacyverklaring staat aangegeven hoe 9292 de persoonsgegevens verwerken en waarvoor 9292 deze gebruiken. Door acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden verklaart u zich akkoord met de inhoud van de privacyverklaring.

Artikel 14 : Wijzigingen

 1. 9292 behoudt zich het recht voor om, waar nodig, de Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld via de app en e-mail. Klant dient binnen 1 (een) maand na bekendmaking van de wijzigingen bezwaar te maken. Iedere Huurovereenkomst die gesloten wordt na voorgenoemde kennisgeving geldt als bewijs van de acceptatie van de wijziging door de klant.
 2. Wijzigingen van deze Gebruikersvoorwaarden en/of tarieven gaan in op de datum zoals bekendgemaakt. Tot aan de ingangsdatum van de wijziging blijven de ongewijzigde Gebruikersvoorwaarden en tarieven van kracht.

Artikel 15 : Kennisgevingen en klachten

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle berichten naar 9292 per e-mail verzonden via ticketing@9292.nl. Eventuele meldingen kunnen gemeld worden via het e-mailadres dat klant aan 9292 verstrekt tijdens het registratieproces. Heeft de klant een klacht over 9292, dan kunt deze binnen een redelijke termijn na het ontdekken van de tekortkoming, contact op nemen met de 9292 service desk via ticketing@9292.nl. 9292 reageert uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht.

Artikel 16 : Toepasselijke wet

 1. De Huurovereenkomst met deze Gebruikersvoorwaarden zijn onderhevig aan de Nederlandse wetgeving; de bevoegde rechtbank is “rechtbank Midden Nederland”.
 2. Er bestaan geen afwijkende mondelinge afspraken. Wijzigingen en aanvullingen dienen schriftelijk overeengekomen te worden. E-mail voldoet als schriftelijk.
 3. Bij versies van deze Gebruikersvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.
 4. Mochten een of meerdere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.


Utrecht, november 2023