Actievoorwaarden

Algemene Spelvoorwaarden Promotionele Kansspelen en Winacties

Deze Algemene Spelvoorwaarden Promotionele Kansspelen en Winacties (hierna: ‘algemene spelvoorwaarden’) zijn van toepassing op alle door 9292 | REISInformatiegroep B.V. (Arthur van Schendelstraat 650 3511 MJ Utrecht, hierna: ‘9292) te organiseren promotionele kansspelen en acties op 9292.nl, in onze nieuwsbrieven, op social media (hierna: de actie).

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de volgende actievoorwaarden:

Deelname

 1. De actie is alleen toegankelijk voor personen van 18 jaar of ouder die in Nederland woonachtig zijn. Indien deelname voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) op grond van de voorwaarden van de specifieke actie is toegestaan, verklaren deelnemers tot 18 jaar toestemming van (een) ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname aan de actie.
 2. Per actie zal vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of er aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.
 3. Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van 9292, aan 9292 gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.
 4. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail, deelnameformulier of andere data, worden deze kosten bij de actie vermeld. In elk geval bedragen de kosten per deelname maximaal de bij de desbetreffende actie vermelde communicatiekosten.
 5. De winnaar van de prijs geeft 9292 door deelname toestemming om de naam en/of het beeldmateriaal van de winnaar te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de actie.

Prijzen

 1. De winnaars zullen door middel van een willekeurige loting (met behulp van een onpartijdig computerprogramma of anderszins) worden aangewezen. Per actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en waaruit de prijzen bestaan. In het geval van 9292 The Game wordt er niet middels loting een winnaar uitgekozen, maar op basis van de eerste persoon die een bepaald aantal punten/achievement behaalt en dit bij 9292 kenbaar maakt via de voorgeschreven richtlijnen op de actiepagina.
 2. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd met de deelnemers.
 3. De prijs is persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.
 4. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan niet omgeruild worden voor andere producten of diensten.
 5. 9292 zal zorg dragen voor aangifte en het doen/inhouden van kansspelbelasting, behoudens voor zover dit van toepassing is.
 6. Specifiek voor de winactie Pasen: de waarde van het dagje weg inclusief ov-reis heeft een maximale waarde van €449 (inclusief btw).

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

 1. Deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. De persoonsgegevens zullen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs.
 2. 9292 mag de persoonsgegevens van deelnemers opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).
 3. Gegevens die opgegeven worden bij deelname aan de actie of die in het kader van de deelname anderszins in het bezit van 9292 komen, worden opgeslagen in de database van 9292 en eventueel aan je social-account (b.v. Facebook) gekoppeld. Deze informatie kan worden gebruikt voor het doen van gerichte aanbiedingen van 9292 of gerichte communicatie door 9292 op social media (b.v. Facebook) of display advertising. Indien er toestemming is gegeven voor het toezenden van de nieuwsbrief, kunnen de hierboven bedoelde persoonsgegevens ook worden gebruikt om de nieuwsbrief aan jouw interesses aan te passen en je specifiek voor jou interessante aanbiedingen te kunnen tonen.
 4. 9292 is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 5. Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via privacyofficer@9292.nl o.v.v. Rechten van betrokkenen aangevuld met de naam van de actie.

Aansprakelijkheid en overige voorwaarden

 1. Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.
 2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.
 3. 9292 kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen in de app of website. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor, onder andere:
     • enig technisch mankement en/of vertragingen;
     • mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.);
     • schade van en door de toegestuurde prijzen.
 4. 9292 is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner/ aanwezige een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip moeten afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan de aanbieder niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet in geval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.
 5. 9292 behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:
  a. deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden.
  b. wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te beperken en/of te beëindigen;
  c. deze algemene spelvoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.
 6. Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. 9292 handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 7. De algemene spelvoorwaarden (inclusief de specifieke spelvoorwaarden) kunnen te allen tijde door 9292 worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Winacties

 1. Je ontvangt een bericht als je hebt gewonnen. Hoor je niks, dan heb je niet gewonnen. 
 2. Door mee te doen met deze actie ga je akkoord met de algemene actievoorwaarden, we gebruiken de door jou geplaatste content niet.
Utrecht, februari 2023